APPLICATION OF GPS NAVIGATION IN AGRICULTURAL AGGREGATES

  • Radko Petrov Mihajlow Technical University of Varna, Dobrudhza Technological College of Dobrich http://orcid.org/0000-0002-7023-8028
  • Vladimir Georgiev Demirev Technical University of Varna, Dobrudhza Technological College of Dobrich
Keywords: agricultural aggregates, GPS navigation, machine guidance, positioning accuracy

Abstract

A brief analysis has been made about the emergence of the concept of "navigation". The benefits of optimal guidance of agricultural aggregates through GPS navigation are outlined. Some of the positioning accuracy methods that are practiced in agricultural aggregates are analyzed. A poll has been conducted among users of agricultural equipment using GPS navigation. Issue and conclusions are drawn on the benefits and problems for more efficient use of GPS navigation in agriculture.

Author Biography

Radko Petrov Mihajlow, Technical University of Varna, Dobrudhza Technological College of Dobrich

доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов

Месторабота чл. 47 от ЗВО: Технически университет – Варна;

Член на катедра: Механика и машинни елементи;

На щат в: Добруджански технологичен колеж - Добрич;

Aкадемична длъжност: доцент (2001) по „Приложна механика“;

Придобита научна степен: доктор (1997) по „Роботи и манипулатори“;

 Области на висшето образование и професионални направления на преподаваните дисциплини:

5.1. Машинно инженерство

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

5.6. Материали и материалознание

5.9. Металургия

5.13. Общо инженерство

 Компетентност в научни специалности:

01.02.01. Теоретична механика

01.02.02. Приложна механика (вкл. Трибология)

01.02.03. Строителна механикa, съпротивление на материалите

02.01.02. Материалознание и технология на машиностр.материали

02.01.03. Машинознание и машинни елементи

02.01.04. Теория на механизмите,машините и автоматичните линии

02.01.52. Роботи и манипулатори

02.14.07. Управление и организация на автомобилния транспорт

02.14.16. Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи (по отрасли)

02.19.01. Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

02.21.06. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)

 Научни трудове:

До края на 2017 г. имам 93 бр. публикувани научни статии, освен това 7 бр. учебни помагала, от тях 5 бр. ръководства за лабораторни и семинарни упражнения и 2 бр. учебници-записки на лекции. На английски език са 14 бр. статии, публикувани главно с сборници от научни конференции. Тематиката на публикациите е в областите: робототехника, теория на механизмите и машините, прецизно земеделие, безопасност на труда, електронно обучение и система за управление качестовото на висшето образование.

References

Минчев, М., Здравчев, И. Г., & Георгиев, И. (2005). Основи на приложението на GPS в геодезията. София, УАСГ.


Минчев М., А. Андреев. (2003). Върху приложението на диференциални GPS методи. Научна сесия 2002. Сборник научни трудове. част III. НВУ. Шумен 2003. 199 - 204


Михайлов, Р., Д. Томанова, Кр. Загорова, А. Боева. (2012). Прецизно земеделие, същност степен на приложение в Североизточна България, проблеми и потенциални възможности. Сборник с доклади от трети международен научен конгрес „50 години ТУ Варна”. том VІI. стр. 161-166. ISBN 978-954-20-0556-8.


Rothacher, M. (1999). Basics of GPS Data Processing. Paper presented at the International Symposium on GPS at Tsukuba, Lapan. October 18-22.1999


Srinivasan, Ancha, (1997) Handbook of precision agriculture – principles and application. The Precision Farming Guide for Agriculturists. John Deere Publishing. Moline Il. 117 p.


Huang, C. J., & Jan, S. S. (2014). UAV Shipboard Landing with RTK, j.“. GPS World staff, 1.


José P. Molin. (2010). Precision Agriculture The theory of SSM: overview of concepts and techniques used to identify and manage within-field variability. (www.agriculturadeprecisao.org.br)


Lambert, D., & Lowenberg-De Boer, J. (2000). Precision agriculture profitability review. Purdue Univ.


Khanna, Madhu, Onesime Faustin Epouche and Robert Hornbaker. (1999) Site-specific crop management: adoption patterns and incentives. Review of Agricultural Economics 21(2): 455-472. 1999
Crossref


Daberkow, Stan G. and William D. McBride. (1998). Adoption of precision agriculture technologies by U.S. corn producers. Precision agriculture: proceedings of the fourth international conference. part  B.  p.  1821-1831. ASA-CSSA-SSSA. Madison WI. 1998


Total number of hits on abstract = 81 times

Downloads for 2019

Download data is not yet available.
Published
2018-12-21
How to Cite
Mihajlow, R., & Demirev, V. (2018, December 21). APPLICATION OF GPS NAVIGATION IN AGRICULTURAL AGGREGATES. ANNUAL JOURNAL OF TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA, BULGARIA, 2(2), 14-19. https://doi.org/10.29114/ajtuv.vol2.iss2.84
Bookmark and Share