Todorov, Dimitar, Zheyno Zheynov, Hristo Valchanov, Milena Karova, and Ivaylo Penev. 2021. ANNUAL JOURNAL OF TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA, BULGARIA 5 (2), 140-45. Accessed January 21, 2022. https://doi.org/10.29114/ajtuv.vol5.iss2.234.